اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

ویژگی های اقلیمی شهر قهدريجان

از آنجايي كه در قهدريجان ايستگاه هواشناسي وجود ندارد، مي‌بايست آمار مورد نياز در زمينه ويژگيهاي اقليمي آن را از ايستگاههاي مجاور كه در شرايط آب و هوايي مشابه قرار دارند بدست آورد

از اين رو آنچه ذيلاً ذكر مي‌گردد متكي به آمار ايستگاه هواشناسي فولادشهر است كه در فاصله 8 كيلومتري شهر قهدريجان قرار دارد.
درجه حرارت
براساس آمار 15 سال گذشته مي‌توان گفت كه اختلاف زيادي بين حداقل و حداكثر درجه حرارت در قهدريجان وجود دارد چنانكه بالاترين رقم حداكثر مطلق 40/3 درجه و كمترين رقم حداقل در 15 سال گذشته 17/8- درجه سانتيگراد بوده است كه حداكثر آن در ماههاي تير و مرداد و حداقل آن در ماههاي دي و بهمن اتفاق افتاده است.
متوسط حداكثر مطلق درجه حرارت در 15 سال گذشته 39 درجه و متوسط حداقل 11/6- درجه سانتيگراد و معدل متوسط ساليانه درجه حرارت در اين مدت 14/7 درجه سانتيگراد بوده است.
فشار هوا
چنانچه آمار 15 ساله اخير نشان مي‌دهد متوسط فشار طي اين مدت حداكثر يك و نيم ميليمتر جيوه تغيير يافته است. حداكثر مطلق فشارهوا626/9 ميليمترجیوه و حداقل مطلق 603/9 ميليمترجیوه بوده است. و میانگین فشاربرابربا 616/7 ميليمترجیوه طی مدت فوق بوده است. حداكثر مطلق فشار غالباً‌ در فصل پاييز و حداقل فشار مربوط به ماه هاي اواخر زمستان بوده كه با تاريخ وقوع حداكثر باد درسال همزمان مي‌باشد.
وزش باد
براساس آمار ثبت شده جهت بادهاي غالب در قهدريجان جنوب غربي است كه در ماههاي فروردين و ارديبهشت اتفاق مي‌افتد. ميانگين حداكثر سرعت ساليانه باد 28/7 متر در ثانيه و معدل ساليانه سرعتهاي متوسط 4/8 متر بر ثانيه مي‌باشد.
بارندگي
قهدريجان غالبا در اواخر پائيز و اوائل زمستان مواجه با بارندگي است كه عموماً به صورت بارش باران است . حداقل ميزان بارندگي بر اساس آمار 15 ساله اخير 79/3 و حداكثر آن 261/7 ميليمتر و متوسط آن 161/5 ميليمتر بوده است.
روزهاي يخبندان
بر اساس اطلاعات پانزده سال گذشته، تعداد روزهاي يخبندان قهدريجان به طور تقريب از دو ماه و نيم تا سه ماه و نيم در نوسان بوده و حداكثر ضخامت يخ در ماههاي دي و بهمن مي‌باشد.
تبخير ساليانه آب
در ماههاي دي و بهمن كه سردترين ماههاي سال است تبخير آب در حداقل و در ماههاي فعاليت زراعي به خصوص خرداد و تير كه هم هوا گرم است و هم مصرف آب در مزارع افزايش مي‌يابد به حداكثر خود نزديك مي‌شود. معدل تبخير ساليانه در پانزده سال گذشته برابر 318/72 ميليمتر بوده است.
رطوبت
آمار پانزده ساله رطوبت نسبي بين سالهاي 64ـ1361 نشان مي‌دهد كه حداكثر رطوبت نسبي در ماههاي آذر، دي و بهمن يا در واقع در ماههاي پر بارش و سرد سال بوده و مقدار آن تا نزديك به حد اشباع رسيده است و حداقل رطوبت نسبي بيشتر در ماههاي گرم سال يعني خرداد ـ تير و مرداد بوده كه گاهي به حداقل ممكن نيز رسيده است.
ويژگيهاي جمعيتي شهر قهدريجان
جمعيت قهدريجان در سال 1345 متشكل بوده از 5170 نفر مرد و 4711 نفر زن(جمعا 9881 نفر) و در سال 1355 متشكل از 7652 نفر مرد و 6747 نفر زن (جمعا 14399 نفر) و در آ‍خرين سرشماري كه در سال 1375 انجام شد 14119 نفر مرد و 12982 نفر زن (در مجموع 27109 نفر) بوده است. و در زمان کنونی (1399)جمعیت شهردر حدود 35000 نفر برآورد می شود.

مطالب سایت قهدریجان