اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
14 ارديبهشت
1400

حاج محمد رضایی قهدریجانی از سابقه ی شیرینی پزی قهدریجان صحبت می کنند

ویژه

آقای رضایی در آبادان مشغول کار بودن و در یک کارگاه قنادی کار می کردن و در سال 53 از آبادان به قهدریجان برگشتند و در فکر تاسیس یک کارگاه شیرینی پزی بودند ...