اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
031-37509797
20 بهمن
1399

حاج رجبعلی کریمی قهدریجانی از راه ها و دروازه های قدیمی قهدریجان می گویند

ویژه
 
 

در این ویدیو می پردازیم به راه های اصلی شهر قهدریجان که قهدریجان را به شهر های اطرافشش متصل می کرد هم چنان دروازه های رفت آمدی اصلی قهدریجان را هم تشریح و مکان دقیقش رو توضیح میدن