07 بهمن
1399

یادی از دوران گذشته : تعدادی از رزمندگان شهر

ویژه

جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس (از جمله رزمندگان قهدریجانی ) زمستان ۱۳۶۴ قبل از عملیات والفجر هشت

شماره ۶ فرمانده دلاور وشجاع نصرا.. مرادی
شماره ۱ نصرا... موذنی
شماره ۲ اسماعیل شفیع زاده
شماره۳ تقی شفیع زاده
شماره ۴ اسدا... صفر زاده
شماره ۵ سید مجتبی هاشمی فرزند حاج اقا هادی هاشمی