15 فروردين
1400

حاج محمد رضایی قهدریجانی در مورد سابقه یشیرینی پزی در قهدریجان می گویند

ویژه

تولید گز و شیرینی های عید در قهدریجان در سالهای گذشته هم رواج داشته اینو از زبان حاج محمد رضایی قدیمی ترین شیرینی پز قهدریجان بشنوید