20 بهمن
1399

حاج حیدر جعفرزاده قهدریجانی از مساجد قدیمی شهر قهدریجان می گوید

ویژه

در واقع قدیمی ترین مسجد شهر قهدریجان مسجدی به نام مسجد بزرگ هست که در نزدیک میدان اصلی شهر قهدریجان هست و تکیه تعذیه خوانی که اگر این بافت قدیمی هنوز وجود داشت شاید یکی از جاذبه های گردشگری اصفهان می بود