اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی هرشهرچه ازنظراشتغال زایی وچه ازنظرایجاددرامدبخش صنعت میباشدوگسترش صنعت درهرشهریکی از فاکتور های مهم پیشرفت آن شهرمحسوب می شود .