اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

امامزاده سيده نساء قهدریجان

 آقا بيگم خانم از نوادگان موسي بن جعفر است. شجره نامه ايشان بر روي پوست آهو نوشته شده

كه تا 50 سال قبل توسط خانمي نگهداري مي‌شده كه در حال حاضر مفقود شده است. اين امامزداه در محله عليا مدفون است كه به آن سيدين هم مي‌گويند ،به اين دليل كه در اين مكان دو ضريح وجود دارد. اهالي معتقد هستند كه دختري از ائمه در اينجا غايب شده است و هم اكنون زنده است و لذا در حال حاضر بيشتر خانم ها به اين مكان مي‌روند.