اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

کتابخانه عمومی فجر قهدریجان

اساس تشکیل این کتابخانه،کتابهای اهدائی مردمی بوده است که از بدو انقلاب در خانه های افراد متعهد و بعد در طبقه ی فوقانی بانک ملت قبلی واقع در میدان امام خمینی فعال بوده است.

پس از آن در محل ساختمان بانک ملی قبلی و جنب مدرسه ی طاهری با مدیریت آقای سید جمال میریان به کار خود ادامه داد.

بعد از قرار گرفتن بانک ملی در این مکان از سال 1369 تا سال 1378 به ساختمان فعلی انجمن خیریه لیله القدر منتقل شد و با مدیریت آقای اسدالله حمزه زاده به فعالیت خود ادامه داد.

پس از آن ازبهمن ماه سال 1378 با تکمیل شدن ساختمان فرهنگی شهید بهشتی قهدریجان «در زمینی جنب مسجد شهید بهشتی که از وقفیات آقای صفرعلی امینی خادم وقت مسجد بوده است» و با کمک بودجه ی مردمی و کمکهای دولتی با تفاهم نامه ای که بین هیات امنای مسجد شهید بهشتی و اداره ی فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان فلاورجان زیر نظر اداره ی ارشاد اسلامی امضاء شد در محل جدید آغاز به کار کرد.

هنگام انتقال کتابخانه به این محل کتاب های آن در حدود 7500 جلد بود که پس از آن توسط کمکهای مردمی و یاری هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور اکنون در سال 1384 شمار کتاب های کتابخانه فجر به 10930 جلد کتاب در زمینه های مختلف رسیده است .

تعداد اعضای فعال

در سال 1380 : 532 نفر
درسال1381 : 474 نفر
در سال 1382 :408 نفر
درسال1383 :310 نفر در سال 1384 :549 نفر

تعداد مراجعات در روز به طور متوسط 25 نفر می باشد که اکثراً از قشر دانش آموز می باشد.

همچنین تعداد کتاب امانتی در ماه به طور متوسط 18000 کتاب می باشد .

مشکلات و معضلات:
نداشتن کتابهای علمی روز
نداشتن سالن مطالعه مخصوص خود کتابخانه
محدود بودن مکان کتابخانه جهت توسعه
توزیع نامناسب کتابها در قفسه ها
عدم وجود برگه دان یا لیست کامپیوتری کتب برای مراجعین

محسنات :
واقع شدن درمحل مناسب جغرافیایی درست درمرکز شهر و دربین چند مدرسه راهنمایی،دبیرستان ودبستان .
اداره شدن توسط انجمن ونظارت مردمی بر کتابخانه